Missing Consumer Key - Check Settings

G.O.K. – Zorg – SES

GOK

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen, het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen.

Hiervoor heeft onze school vanaf het schooljaar 2002-2003 GOK-uren gekregen. GOK betekent gelijke onderwijskansen. Vanaf dit schooljaar werkt het team aan socio-emotionele ontwikkeling en diversiteit binnen het nieuwe leerplan muzische opvoeding. De kleuterleidsters werken daar eveneens aan. Als tweede thema kozen zij doorstroming en oriëntering.

Zorg

Naast GOK-uren zijn er vanaf het schooljaar 2003-2004 enkele uren ’zorg’ bijgekomen. Hiervoor is er een interne zorgcoördinator (IZC) aangesteld.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de wijze waarop onze school haar zorgbeleid voert.
De zorgtaken bevinden zich in 3 niveaus:

Het schoolniveau

 • overlegmomenten creëren voor de leerkrachten
 • samenwerken met het CLB en andere externen
 • het bijwonen van nascholingen
 • het houden van kernteamvergaderingen
 • het uitwerken en bijsturen van het GOK-actieplan

Het niveau van de leerkrachten

 • Individuele leerkrachten signaleren hun zorgvragen en de IZC zoekt samen met de lkr. Naar een degelijke aanpak van het probleem dat zich voordoet.
 • De IZC doet gerichte observaties a.d.h.v. gemelde problemen op vraag van de lkr.
 • De IZC neemt AVI-testen af (niveautesten van lezen), bespreekt de gegevens met de klastitularis en ze zoeken samen naar handelingsgerichte ondersteuning.
 • De GOK-leerkracht gaat in op zorgvragen van de klastitularis en helpt in de klas.
 • De GOK-leerkracht biedt de klastitularis de mogelijkheid om te overleggen met IZC, het CLB en/of een collega. De IZC springt soms ook in.

Het niveau van de leerlingen

 • De GOK-leerkracht ondersteunt het leerproces van een kind of een groepje kinderen in de klas.
 • De IZC die ook taakleerkracht is, werkt met zorgkinderen in de taakklas, volgt de leerprocessen van de kinderen op en evalueert deze procesgericht.
SES

Onze school houdt eraan bijkomende kansen te scheppen voor leerbedreigde kinderen.

Ook dit schooljaar heeft onze school van de minister de toelating ontvangen om EXTRA LEERKRACHTEN aan te werven:

SES-leerkracht: SES = Socio Economische Status.

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Verklaringen daarvoor zijn onder meer de materiële situatie, de ongelijke toegang tot cultuurgoederen, de afstand tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur, de kloof tussen de thuistaal en de taal van de klas en de verschillen in onderwijsondersteuning die de ouders bieden. We slagen er niet in de kloof tussen de wereld van thuis en de wereld van de school te dichten. En we doen het op dat vlak minder goed dan andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De impact van socio-economische status op de leerprestaties van de leerlingen moet m.a.w. beperkt worden. Daarom wordt het nieuwe omkaderingssysteem , deels, gebaseerd op de kenmerken van het sociaal milieu van de leerlingen die sterk samenhangen met hun schoolloopbaan.

Verder werken we nog altijd verder rond GOK = alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen.

Zorgcoördinator: stelt o.a. plannen op voor zorgbehoevende kinderen en zorgt voor continuïteit voor aanpak binnen de school.